Voorzitter

Peter Zegers

peter@winterland-oss.nl

Penningmeester

Hans Schoots

hans@winterland-oss.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

  1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
  2. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een ( of meer) vacature( s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
  3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
  4. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  5. Vrijwilligers genieten in beginsel geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan in individuele gevallen indien de functie bijzondere vaardigheden vraagt een uitzondering toestaan. De beloning zal echter nooit hoger bedragen dan de wettelijk vastgestelde vrijwilligersnorm.
TOP